Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Детски градини.com :)
Обявяват класираните за детска градина в София

Според предварителните данни броят на чакащите деца за прием в детска градина е равен на свободните места, недостиг нямаше да има. Най-голям наплив има в „Красно село", „Триадица" и "Средец".

"Радостното е, че за децата на възраст 3-6 години тази година се изравняват броят на местата и броят на чакащите, тоест вече успяваме в много от районите на София да преодолеем трупания години наред недостиг", каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Недостатъчно места обаче продължава да има в яслите, а от общината планират строителството освен на нови забавачки и на детски заведения за най-малките.

Като реален резултат обаче над 4000 деца останаха извън ясли.

 
Случайни номера

9.1. Как ще се класират децата с равен брой точки и подточки?
Всички деца се нареждат в списъка с чакащи по точки. При равен брой точки и подточки, ще се нареждат по азбучен ред. При попадане в гранична група по време на класирането ще се генерират случайни номера. По-малките номера ще са с предимство.

9.2. Какво означава термина „гранична група”?
Става въпрос за тези групи с равен брой точки и подточки, които са на границата на прием в детското заведение. Например, останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки (примерно, 8.1 т.). Тези 10 деца с 8.1 точки всяко образуват граничната група.

9.3. Случайният номер ще включва ли час и минута на подаване на заявката? Ще имаме ли по-големи шансове, ако подадем заявка в по-ранен час?
Не. Няма да има заявки за входящ номер! Случайните номера ще се получават автоматично от системата на случаен принцип за всички кандидатури, за всяко класиране.

9.4. Няма ли системата да се претовари пак, когато се заявяват входящи номера?
Не. Няма да има заявяване на входящи номера. Няма предпоставки за претоварване.


9.5. Детето ми има активни кандидатури за настоящата учебна година, необходимо ли е да ги потвърдим за следващата учебна година или ще се прехвърлят автоматично?
Кандидатурите за настоящата 2015/2016 учебна година няма да се прехвърлят автоматично за следващата учебна година. Необходимо е да направите кандидатури за учебната 2016/2017 г. след обявяването на свободните места на 22.02.2016 година.
В периода 22.02.2016-12.05.2016 родителите могат да добавят, премахват или пренареждат кандидатурите си за първото класиране с прием от месец септември 2016 година.

9.6. Ако детето ми не е класирано на първото класиране, кандидатурите запазват ли се?
В случай че детето Ви не се е класирало на първото класиране с прием от месец септември, кандидатурите остават активни и за следващите класирания, т.е. няма нужда да ги добавяте наново.
 

9.7. Желая да запиша детето си в детска градина от месец септември 2016 г. Трябва ли да кандидатствам отсега? И това дава ли ми предимство при класиранията за следващата учебна година?
Не, по-ранното кандидатстване не ви носи предимство, тъй като случайните номера се генерират в момента на класиране. Изчакайте да бъдат обявени свободните места за учебната 2016/2017 година.

 
Описание на алгоритъма за класиране за детска градина

14.1. Защо остават свободни места след класиранията въпреки че има чакащи деца?
Наличието на незаети свободни места след проведено класиране се дължи на спецификата на алгоритъма за класиране.

Съгласно точка 2.2.10. от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски заведения на територията на Столична община „Класирането се извършва по реда на желанията на родителите /настойниците/ за съответните СДЯ, ОДЗ и ЦДГ”, което означава, че следва да се осигури класиране на възможно най-доброто желание за всяко дете.

Алгоритъмът за класиране на децата чрез Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) е процес, който цели запълване на свободните места, отчитайки точките и желанието на всяко дете. Във връзка с изискването на точка 2.2.6. от Правилата алгоритъмът осигурява и едновременното класиране на близнаци.

При класиране на дете по определено желание, системата премахва всички по-ниски кандидатури. Процесът на оптимизация продължава, докато няма възможност нито едно дете да бъде класирано на по-добро за него желание. 

Друга особеност на алгоритъма, наложена от спецификата на регламента за класиране е, че запълването на свободните места се извършва на групи.
При наличие на N свободни места за определена група в даден момент от стъпката, до която е стигнало класирането, от опашката на чакащите се взима следващата група деца с равен брой точки. Ако броят на децата в групата е по-малък или равен на N, на тази стъпка всички кандидатури се отбелязват като класирани. В противен случай се създава гранична група, като кандидатурите се маркират с флаг указващ, че съответната кандидатура ще участва в теглене на случайни номера (напр. останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки. Тези 10 деца  образуват граничната група). При създаване на гранична група не се премахват кандидатурите на по-ниско желание, тъй като класирането не е приключило и зависи от случайните номера, които ще се генерират. Възможно е едно дете да попадне в повече от една гранична група, в различни детски заведения. Следващият етап от класирането е изтеглянето на случайните номера (чрез използването на външно, софтуерно независимо устройство) за формираните на предходната стъпка гранични групи. Кандидатурите в граничните групи се сортират по възходящ ред, според генерирания случаен номер и се запълват свободните места за граничната група. За всички класирани деца се премахват кандидатурите на по-ниско желание. В случай че премахната кандидатура е била класирана на предходна стъпка, това води до освобождаване на свободно място. Така получените свободни места се запълват със следващите кандидати от граничната група. По време на стъпките от класирането е възможно деца от определена гранична група да бъдат класирани на по-високо желание (в друга гранична група). Това от своя страна води до изтриване на кандидатурите на детето на по-ниско желание. Така се създават предпоставки за изчерпване на граничната група, т.е. големината на граничната група да стане по-малка от свободните места. Ако граничната група се изчерпи, местата остават незаети за текущото класиране. Системата не може да продължи с класиране на деца с по-малък брой точки, защото е на стъпка „генератор на случайни номера“, и класирането на деца извън генерираните вече гранични групи, ще доведе до потенциално създаване на нови гранични групи (за които трябва отново да се теглят случайни числа).

По време на класирането системата извършва автоматични проверки за неговата коректност (напр. проверка относно класирането на близнаци; проверява дали едно дете не e класирано на повече от едно място и др.).
   
В  сайта  на  Информационната  система  за  обслужване  на  детските  заведения, секция „Новини“ за всяко класиране се публикуват файлове с информация за генерираните случайни номера (ISODGGenerator.log) и резултата от отделните стъпки на класирането (ISODGRegister.log).

 
Използване на допълнителни точки за поредност на желанията

13. Използване на допълнителни точки за поредност на желанията

Ако Вашето дете бъде класирано по първо, второ или трето желание, Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) отчита поредността на желанието, на което сте били класирани и съответните точки, които сте използвали при класирането съгласно т. 3.2. от правилата за прием (3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание).

13.1. Как се изчисляват точките за поредност на желанията в случай, че детето бъде класирано и записано по някое от първите три желания и родителите искат преместване на детето в друго детско заведение? Кога се възстановяват използваните точки от класиранията?Ако детето се запише в детското заведение, където е класирано и след записването родителят направи нови кандидатури (т.е. желае преместване на детето в друго детско заведение), в рамките на всички следващи класирания за текущата учебна година точките за новите кандидатури ще се изчисляват по следния начин:

•    класираните и записани по първо желание ще имат 2 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание;
•    класираните и записани по второ желание ще имат 3 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. по трето и по-ниско желание;
•    класираните и записани по трето желание ще имат 3 точки по първо желание, 2 точки по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание.

Точките за поредност на желанията ще бъдат възстановени за първото класиране с прием от м. септември за следващата учебна година.

13.2. Детето ми е класирано в детско заведение, но директорът отказа да запише детето поради установени нередовности в представените документи за записване. Какви точки за поредност на желанията ще ми начисли системата, ако направим нови кандидатури?Ако записването бъде отказано от директор поради нередовност на представените документи за записване и се направят нови кандидатури, системата ще начисли точките за поредност на желанията съгласно т. 3.2 от правилата за прием, а именно: 3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание.

13.3. Детето ми е класирано в детско заведение, но не желая да го запиша. Какви допълнителни точки за поредност на желанията ще ми начисли системата, ако направим нови кандидатури?Ако не желаете да запишете детето в детското заведение, където е било класирано и заявите искането си за отказ от записване на място в детското заведение,  използваните точки за поредност на желанията ще бъдат възстановени от системата веднага, т.е. при нови кандидатури детето ще получи 3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание. В случай, че не заявите отказ от записване на място в детското заведение или не представите необходимите документи за записване в указания краен срок, кандидатурата ще бъде елиминирана. Съгласно т. 2.2.15 от правилата за прием губите правото за кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата кампания (до първото генерално класиране за следващата учебна година). Може да направите кандидатури за други детски заведения, като точките за новите кандидатури ще се изчислят по следния начин:

•    класираните и елиминирани по първо желание ще имат 2 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание;
•    класираните и елиминирани по второ желание ще имат 3 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. по трето и по-ниско желание;
•    класираните и елиминирани по трето желание ще имат 3 точки по първо желание, 2 точки по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание.

Точките за поредност на желанията ще бъдат възстановени за класиранията за следващата учебна година.

 
Преместване в друга детска градина
12.1. Как мога да заявя, че желая преместване в друго детско заведение и получаваме ли точки за предимство?
Към момента няма опция за преместване в системата. Моля, добавете желаното детско заведение в кандидатурите на детето и то ще участва в следващите класирания. В случай че има свободни места и се класира, ще имате възможност да го преместите. Предимство за преместване не се начислява.

12.2. Детето ми е класирано и записано през ИСОДЗ, но желая да го преместя. Какво е необходимо, за да мога да ползвам пак точките от поредността на желанието, по което е класирано?

В рамките на текущата учебна година, в която е записано, няма да можете да ползвате отново тези точки, освен ако не го отпишете от детското заведение, което посещава към момента. Тези точки автоматично ще бъдат възстановени за следващата учебна година.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 1 от 5

Търси детска градина